Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997 όπως αυτός σήμερα ισχύει μετά την έκδοση των Ν. 3471/2006 και 3917/2011, Π.Δ. 207/1998, Π.Δ. 79/2000 και Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η “Dr. E-Brand” διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού μας τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται ό-λες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η  “Dr. E-Brand” συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού της τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά (π.χ. υποβολή αιτήματος επισκέπτη / χρήστη για την εκ μέρους της “Dr. E-Brand” ενημέρωση για προϊόντα και / ή υπηρεσίες, υποβολή σχολίων / υποδείξεων εκ μέρους των επισκεπτών / χρηστών). Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό μας τόπο εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον επισκέπτη / χρήστη υπηρεσία και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ηλικία, φύλο, επάγγελμα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη / χρήστη.

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του drebrand.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του drebrand.gr. (server, da-ta base, δικτύου κ.α). Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του drebrand.gr. μπορεί να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί –τηρουμένης της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας– από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές ή άλλες κρατικές αρχές.

Η “Dr. E-Brand” είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες με σκοπό την εξατομικευμένη υποστήριξή τους, την αμεσότητα σε κάθε επικοινωνία, την αντιμετώπιση και διαχείριση των σχολίων τους, την παροχή υπηρεσιών που ενδεχομένως είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού μας τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην “Dr. E-Brand”  να χρησιμοποιηθούν αυτά από την “Dr. E-Brand”, τους προστηθέντες και συνεργάτες της και τις με κάθε μορφή συ-νεργαζόμενες με την “Dr. E-Brand”  εταιρείες, που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για τους ανωτέρω σκοπούς.

Η “Dr. E-Brand” δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη  /χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν.2472/1997, να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την “Dr. E-Brand”, Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατείας (τηλ. 0030 6932623090 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.lefas@drebrand.gr).

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της “Dr. E-Brand”  σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η “Dr. E-Brand” δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Ο δικτυακός τόπος φιλοξενείται στις Η.Π.Α. και δεδομένου ότι η επιχείρηση εκτελεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι απαραίτητη η μετάδοση πληροφοριών σε διεθνή εμβέλεια. Οι προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών / χρηστών ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρες εκτός της δικής τους, ειδικότερα σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, καθώς και για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε αυτούς. Σε κάποιες από αυτές τις χώρες, ενδέχεται να μην ισχύουν οι ίδιες δικλείδες προστασίας δεδομένων που ισχύουν στη χώρα όπου διαμένουν οι επισκέπτες / χρήστες. Χρησιμοποιώντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, οι επισκέπτες / χρήστες μας δίδουν τη συγκατάθεσή τους για τη μεταφορά των δεδομένων τους στις χώρες αυτές. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την προστασία των πληροφοριών τους και να εφαρμόσουμε τις ανάλογες δικλείδες σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Καμμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Χαλκίδος και μόνο.